Jerzy Konikowski - wpisy autora

Lut
15

Sachdev

Tania Sachdev jest niezwykle wszechstronną osobistością. Znakomicie daje sobie radę w roli modelki, moderatorki i ostatnio znalazła się nawet na okładce setnego wydania „The Man magazine, India”.

Jest świetną szachistką o czym przekonali się niektórzy nasi arcymistrzowie: Link.

Więcej informacji na ChessBase News: Link.

Lut
15

1966-DMP-I-m-Start-Lublin-druzynajpeg-1024x622

Lut
14

Nie ma znaczenia, jak dobrze grasz – nie możesz spodziewać się dobrych wyników, kiedy masz przegraną po debiucie.

Garri Kasparow, szachowy mistrz świata w latach 1985 – 2000

//////////////////////////////////////

We wczorajszej 1 rundzie turnieju w Zurichu w szachach szybkich Aronian wybrał wariant z rozwojem gońca na d6. Ideę tę przedstawiłem już wcześniej: Link. 

Czarne po niedokładnej grze w debiucie szybko wpadły w przegraną pozycję. Można było tylko po 15…gxh6 (zamiast 15…Kxh6) nieco przedłużyć grę.

 

Lut
12

Lut
11

Nie ma znaczenia, jak dobrze grasz – nie możesz spodziewać się dobrych wyników, kiedy masz przegraną po debiucie.

Garri Kasparow, szachowy mistrz świata w latach 1985 – 2000

//////////////////////////////////////

Czarne wybrały mało solidny ruch 4…Gd6, który raczej nie ma dobrej reputacji. Przypominam, że teoria debiutów poleca 4…Gb4! W dalszym ciągu uznaniem cieszy się „stara” idea Akiby Rubinsteina 4…Sd4!?

W partii po 8.g4!? czarne nie grały dokładnie (np. zamiast 13…Sd7? silniejsze było 13…Sg4!) i szybko wpadły w przegraną pozycję.

Lut
11

Spis treści ilustruje tematykę pisma. Mój wkład to komentowana partia Duda – Carlsen, Katar 2015.

Pan1

Pan2

Lut
11

Młodzieżowa Akademia Szachowa – szkoła z tradycjami
Agnieszka Fornal-Urban i Marek Matlak (MAT 8-2015)

„Na przestrzeni wielu lat działalności szkoły system szkolenia był nadzorowany, koordynowany i dofinansowywany ze środków publicznych. Przechodził wiele przeobrażeń i modyfikacji. Wdrażano nowe rozwiązania, które miały na celu uczynić go bardziej skutecznym. Zmiany dotyczyły nie tylko ram programowych, metodyki prowadzenia szkolenia, ale również doboru kadry trenerskiej, doboru kandydatów i selekcji zawodników. Ponadto uwzględniano trendy rozwoju sportu szachowego na świecie i dostosowywano sposób nauczania do odbiorcy w różnym wieku” …

///////////////////////////////////////////////

W odcinku 149 wspomniałem o wywiadzie w „Panoramie Szachowej” (1/99), w którym poruszyłem kwestię szkolenia wirtualnego.

Moje doświadczenia na tym polu oraz propozycje zostały opisane w artykule: „Wartości edukacyjne gry w szachy i komputerowych programów szachowych” (temat: „Wirtualne szkolenie”).

Oto tekst:

////////////////////

W wywiadzie dla „Panoramy szachowej” (1/99) Jerzy Konikowski zwrócił uwagę na możliwość treningu po­przez Internet. Pierwsze doświadczenia na tym polu polegało na wymianie z kolegami analiz dotyczących różnych zagadnień z zakresu teorii szachów. Kontakty bezpośrednie byty niemożliwe, gdyż każdy mieszkał w innym mieście. Połączył ich komputer i dzięki temu mogli szybko wyjaśnić wiele wątpliwości i problemów.

Na sesji Akademii Szachowej PZSzach w Za­kopanem (w październiku 1999), trener Konikowski zajął się szkoleniem na odległośc. Do swojego eksperymentu wybrał czołowego zawodnika kraju do lat 14 Radostawa Wojtaszka z Kwidzyna. Można już stwierdzić, iż ta forma tre­ningu zmusiła ucznia do systema­tycznej pracy i większej samodzielności w podej­mowaniu decyzji.

Aby trening wirtualny mógł zostać przeprowa­dzony, muszą być oczywiście spełnione pewne wy­magania. Przede wszystkim każdy z uczestników szkolenia musi mieć odpowiedniej klasy komputer z modemem i możliwość połączenia z Internetem. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego progra­mu, za pomocą którego można wysyłać i odbierać materiały do treningu.

Propo­zycja zajęć, które można przeprowadzić w czasie treningu drogą internetową:

  • opracowanie repertuaru debiutowego

Trener zleca swojej grupie zbadanie jakiegoś wa­riantu debiutowego. Podopieczni opracowują go, wykorzystując bazę dostępnych materiałów. Prze­prowadzają analizę krytycznych pozycji i dokonują końcowej oceny. Trener sprawdza otrzymane potem analizy i wystawia oceny. W ten sposób można przy­gotować lub wzbogacić o nowe elementy indywidu­alny repertuar debiutowy swych podopiecznych. Trener pomaga w zebraniu tematycznych materiałów, wzorcowych partii, analiz arcymistrzów itd. Po­maga w wyborze wariantów lub debiutów. Udziela praktycznych rad, proponuje nowe rozwiązania itd.

  • rozwiązywanie testów

Trener przygotowuje serię ćwiczeń w zakresie gry środkowej i końcowej. Zadaniem podopiecznych jest rozwiązanie testów w żądanym terminie, udzie­lenie odpowiedzi na dodatkowe pytania trenera itd. Następnie trener powinien podsumować przeprowadzone ćwiczenia i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Uczniowie, którzy w sposób niedostateczny opra­cowali te tematy, powinni otrzymać nowe zadania.

  • analiza partii

Uczestnicy szkolenia otrzymują do skomentowa­nia jakąś interesującą partię. W zależności od siły gry, trener może zadać dodatkowe pytania, które będą pomocne w rozwiązaniu istotnych problemów tkwiących w analizowanej partii. Po otrzymaniu komentarzy od swych podopiecznych, trener spraw­dza analizy, porównuje ze swoimi notatkami i doko­nuje następnie końcowej oceny. Analogiczne ćwi­czenia można przeprowadzać z własnymi partiami. Obowiązkiem każdego uczestnika szkolenia jest nadesłanie trenerowi rozegranych partii z własnymi uwagami i analizami. Następnie trener po ich sprawdzeniu dzieli się z podopiecznymi swymi spo­strzeżeniami.

  • trening praktyczny

Zawodnicy rozgrywają z trenerem partie trenin­gowe. Mogą to być także partie tematyczne lub za­czynające się od jakieś ciekawej pozycji z gry środ­kowej, czy nawet końcowej. W rachubę wchodzą także partie konsultacyjne.

  • materiały szkoleniowe

Trener opracowuje materiały szkoleniowe według własnego uznania lub na indywidualne życzenie podopiecznych. Zakres tematyczny powinien odpowiadać poziomowi wiedzy i gry uczestników szkolenia.

Trening poprzez Internet jest znako­mitą formą szkolenia, którą warto rozpowszechnić. Dzięki tej metodzie można dotrzeć do utalentowanej młodzieży, która żyje z dala od głównych ośrodków szachowych i praktycznie nie ma możliwości częstego kontaktu z doświadczo­nym trenerem.

Wirtualne szkolenie może wnieść wiele nowych impulsów w pracy szkoleniowej (nie tylko w szachach), zmobilizować trenerów do oryginalnych doświadczeń i tym samym być bodźcem do podniesienia ogólnego poziomu w Polsce.

Mimo pozytywnych aspek­tów wirtualnego szkolenia należy przestrzec przed elimi­nowaniem bezpośrednich kontaktów nauczycieli z podopiecznymi. Wydaje się, że te dwie formy szkolenia powinny iść w parze.

////////////////////

To co zaproponowałem w Zakopanem w 1999 roku jest już od dawna powszechnie stosowane na całym świecie. Ale wtedy była to chyba zbyt śmiała koncepcja, ponieważ szefowie Młodzieżowej Akademii Szachowej Polskiego Związku Szachowego – odpowiedzialni za szkolenie polskiej młodzieży – jej nie zaakceptowali i uniemożliwili mi jej praktyczne przeprowadzenie w ramach MASZ. O tym będzie mowa w następnych odcinkach.

 

Lut
11

Lut
10

szachista5

Lut
09

Gość napisał: Panie Jerzy! Mimo ataków z różnych stron, niech Pan dalej dzieli się z nami swoją wiedzą oraz cennymi doświadczeniami trenerskimi, niech Pan dalej pisze wartościowe książki i artykuły.

Niech Pan będzie dalej sobą!

A wszystkim Pana oponentom poświęcam załączony obrazek!

logo